Aktualności

REGULAMIN KLUBU2021-01-20

Regulamin Klubu CrossFit HellWood Gliwice

Wstęp


Osoba korzystająca z usług oferowanych przez GTJ s.c. (Klubowicz), zawiera Umowę na korzystanie z Klubu CrossFit HellWood Gliwice (dalej „Umowa”) z GTJ s.c. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 66,
NIP: 631-266-32-68, REGON: 364649030 prowadzącą Klub działający pod marką CrossFit HellWood Gliwice (dalej Klub) na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


Postanowienia ogólne

1. Uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez Klub możliwe jest w formie 1-razowego wejścia lub na podstawie karnetu wejściowego. Klubowicz uczestniczy w zajęciach na własną
odpowiedzialność i pod warunkiem dopuszczenia do zajęć przez trenera. Decyzja o uczestnictwie w zajęciach w Klubie jest równoznaczna z przyjęciem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do
przestrzegania poniższego Regulaminu.
2. Zajęcia są realizowane w systemie zajęć grupowych, indywidualnych lub dowolnego substytutu treningu w bliskim kontakcie z Klubowiczem.
3. Za zajęcia grupowe - rozumie się zorganizowany trening prowadzony przez trenera, na którym obowiązuje limit uczestników, określony osobno dla każdego typu zajęć.
4. Za zajęcia indywidualne - rozumie się trening prowadzony przez trenera dla nie więcej niż 3 osób.
5. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników zajęć, każdy Klubowicz jest zobowiązany zapisać się na trening poprzez zapisy internetowe, telefoniczne, w recepcji klubu bądź poprzez aplikację.
6. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany formy dostarczonej usługi, wynikającej z odgórnego zalecenia zaprzestania (lub zakazu) prowadzenia zajęć w siedzibie klubu. O zastępczej formie zajęć
decyduje klub, mając na uwadze zarówno dobro Klubowicza, jak i pracowników . Za odpowiedni zamiennik uznaje się zajęcia plenerowe, treningi on-line, filmy instruktażowe, przekazanie
klubowiczowi planu treningowego, bądź inne formy stanowiące substytut zorganizowanego treningu w siedzibie Klubu

Płatności

1. Sprzedawcą usług jest GTJ s.c. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 66, NIP: 631-266-32-68, REGON: 364649030
2. Zakupu usług można dokonać poprzez zapłatę gotówką w recepcji Klubu, przelewem na rachunek Klubu, kartą na recepcji Klubu lub poprzez platformę Przelewy24 dostępną w Strefie Klienta na
stronie internetowej https://hellwood-gliwice.cms.efitness.com.pl. Numer rachunku do przelewów internetowych: 47 1140 2004 0000 3902 7634 3637.
3. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić stosowną informację przy Recepcji oraz na stronie internetowej
https://hellwood-gliwice.cms.efitness.com.pl.
4. Karnety opłacane są miesięcznie, z góry. Warunkiem utrzymania ważności karnetu jest terminowa wpłata miesięcznej raty. Brak wpłaty uniemożliwia korzystanie z karnetu. Wykupione karnety
OPEN oraz wejściowe są karnetami imiennymi i nie podlegają cesji na innego Klubowicza.
5. Klubowicz zgadza się na coroczną indeksacje ceny usług, zgodnej z użyciem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym
zgodnie z komunikatem publikowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
6. W Klubie obowiązują następujące rodzaje karnetów:
- Karnet OPEN Umowa
- Karnet 12-wejściowy 
- Karnet 7-dniowy (jednorazowy)
- Karnet na treningi personalne 8-wejściowy
- Karnet STUDENT
Karnet wejściowy nie podlega zamrożeniu, ani odstąpieniu od umowy w czasie jego trwania. Karnet upoważnia do dedykowanej w nazwie ilości wejść na zajęcia w ciągu 31 dni, a
niewykorzystane wejścia na zajęcia nie zostają przeniosione na kolejny okres rozliczeniowy. Wykorzystanie liczby wejść określonej w karnecie wejściowym na umowę, wiąże się z naliczeniem
nowej raty, niezależnie od okresu trwania umowy z wykorzystaną liczbą wejść.
8. Klub zastrzega sobie możliwość do jednostronnego wypowiedzenia Umowy, zawartej na podstawie zakupu Karnetu OPEN Umowa przez klubowicza, w
przypadku braku płatności lub braku kontaktu z Klubowiczem.
9. Klubowicz ma prawo do zamrożenia Karnetu Umowa OPEN w czasie na okres nie dłuższy niż 21 dni w danym roku kalendarzowym, minimalny czas zamrożenia
Umowy wynosi 7 dni. Zamrożeniu podlega tylko karnet, za który płatność została uregulowana. Zamrożenie Umowy należy zgłosić z wyprzedzeniem, minimum 1 dnia.
10. Klubowicz ma prawo do odstąpienia od Umowy i do rezygnacji z zakupionego karnetu OPEN Umowa z utrzymaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
11. Za miesięczny okres wypowiedzenia rozumie się dodatkowy pełny cykl rozliczeniowy, tj. ratę, następujący po okresie w którym złożone zostało wypowiedzenie.
12. Klubowicz ma prawo do zakupu produktów oferowanych na recepcji klubu, z odroczonym terminem płatności (zwanym dalej Koszykiem). Należność te Klient jest zobowiązany do regulowania w
nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty dokonania zakupu.
13. Klient zobowiązany jest do uregulowania całkowitej należności za produkty w Koszyku, zanim zechce odstąpić od Umowy i zrezygnować z zakupionego Karnetu. W przypadku
długoterminowego zaprzestania regulowania płatności za produkty w Koszyku, Klub będzie podejmował kolejne działania, mające na celu uregulowanie zaległej płatności. Obowiązek
regulowania płatności dotyczy zarówno klientów z Karnetem Umowa (OPEN), jak i Karnetów wejściowych (nieobjętych dodatkową umową).

Bezpieczeństwo i zasady obowiązujące w Klubie

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dopuszczenie do udziału w nich przez trenera. Trener ma prawo odmówić udziału w zajęciach z przyczyn zdrowotnych, kondycyjnych, motorycznych
lub jeżeli uzna, iż poziom sprawności fizycznej Klubowicza nie pozwala na prawidłowe wykonywanie treningu bez zagrożenia dla zdrowa i życia Klubowicz lub osób trzecich.
2. Trener ma prawo odmówić wstępu na zajęcia spóźnionej osobie.
3. Klubowicz powinien powiadomić Instruktora w przypadku gdy są to jego pierwsze tego typu zajęcia.
4. Przed każdym wejściem na zajęcia, należy okazać w recepcji ważny karnet (poprzez odbicie karty członkowskiej lub zgłoszenie wejścia na Recepcji Klubu).
5. Przed każdym wejściem na zajęcia, należy dokonać rejestracji internetowej lub telefonicznej. Z powodu limitu uczestników na zajęciach, osobom z listy rezerwowej, Klub ma prawo odmówić
wzięcia udziału w zajęciach.
6. Szafki w szatni są udostępniane Klubowiczom tylko na czas zajęć. Po zakończeniu zajęć Klubowicze zobowiązani są pozostawić szafkę czystą, a pobraną kłódkę oddać w Recepcji.
7. Za zniszczoną lub zgubioną kłódkę Klubowicz pokrywa koszty w wysokości 20 zł.
8. Klubowicz na czas treningu winien przechowywać swoje rzeczy w szatni w szafce zamykanej na kłódkę. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie Klubu.
9. W przypadku stwierdzenia ewentualnej kradzieży należy niezwłocznie poinformować Recepcję Klubu, która zobowiązuje się zgłosić zaistniałą sytuację na Policję.
10. Osoby z kontuzjami lub w ciąży powinny skonsultować z lekarzem udział w zajęciach. Takie osoby uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Klubu jest wyłączona
także wobec dopuszczenia przez trenera do udziału w zajęciach, o którym mowa w pkt 9.
11. Klubowicz ma obowiązek powiadomić Instruktora o swoich problemach zdrowotnych i kontuzjach. W przypadku braku udzielenia informacji opisanych w zdaniu pierwszym, względnie w
przypadku udzielenia ich w niepełnym zakresie, odpowiedzialność Klubu jest wyłączona.
12. W przypadku zaistnienia szkody na osobie lub mieniu Klubowicza lub osoby trzeciej w wyniku wadliwie wykonywanego treningu lub jego poszczególnych elementów pomimo precyzyjnych
wytycznych i wskazówek trenera odpowiedzialności Klubu jest wyłączona
13. Osoby niepełnoletnie mogą ćwiczyć jedynie pod opieką opiekuna, na jego odpowiedzialność lub dostarczyć zaświadczenie od rodziców w którym zgadzają się na uczestnictwo ich
podopiecznego w zajęciach (wiek 16-18 lat).
14. Osoby przebywające na terenie Klubu są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż.
15. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających. Osoby, które weszły na teren Klubu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub
jakichkolwiek innych środków odurzających mają bezwarunkowy zakaz uczestnictwa w zajęciach i będą poproszone o opuszczenie Klubu.
16. Klubowicz lub jego prawny opiekun ponosi finansową odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy.
17. Klub nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Klubu oraz osób działających z ramienia
Klubu.
18. Osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Klubu, podlegają pod opiekę rodzica, bądź opiekuna prawnego.
19. Klub zastrzega sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy, bez podania przyczyny Klubowiczowi.

Zasady obowiązujące na sali treningowej

1. Na sale treningowe można wejść tylko w czystym obuwiu zamiennym.
2. Osoby przebywające na sali treningowej zobowiązane są do wykonywania poleceń Instruktora.
3. Zabrania się przebywania na sali treningowej bez wiedzy i zgody Instruktora.
4. Klubowicz nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii.
5. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na sale treningowe jedzenia i ciepłych napoi.
6. Klubowicz zobowiązuje się do dbania o sprzęt na którym ćwiczy oraz do zgłaszania Instruktorowi każdej awarii lub nietypowej sytuacji ze sprzętem.
7. Klubowicz zobowiązuje się do przestrzegania wymogów sanitarnych wskazanych przez Klub, na terenie całego obiektu.

Polityka prywatności

1. Klub korzysta z systemu internetowego eFitness, w którym członkowie Klubu mają obowiązek się zarejestrować i dokonać rezerwacji na zajęcia.
2. Członkowie Klubu posiadając konto w systemie eFitness podają dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, adres zamieszkania i pesel.
3. Dane osobowe członków Klubu wykorzystywane są tylko na potrzeby Klubu, nie są przekazywane innym podmiotom i firmom.
4. Klub kontaktuje się z członkami Klubu drogą mailową lub telefoniczną w celach związanych z organizacją zajęć i realizacją postanowień regulaminu oraz umowy.
5. Członek Klubu może dokonywać zmian danych osobowych poprzez system eFitness lub zlecając te zmiany Recepcji Klubu.
6. Dostęp do danych osobowych ma Recepcja Klubu. Dostęp do własnych danych ma każdy członek Klubu.
7. Za bezpieczeństwo danych odpowiada eZarządzanie Sp. z o.o. zgodnie z:
• ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
• wymogami określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
• ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1402 ze zm.)

Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w zajęciach w Klubie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klub w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
2. Klubowicz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Klubu CrossFit HellWood Gliwice bez wynagrodzenia poprzez
publikację zdjęć i filmów z zajęć i eventów organizowanych przez Klub na następujących polach eksploatacji: materiały marketingowe i reklamowe, strona www oraz portale społecznościowe.
3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy liczba zapisanych uczestników będzie mniejsza niż 3 osoby z wyłączeniem treningów indywidualnych lub w sytuacjach
losowych. Klub będzie dokładał wszelkich starań aby poinformować Klubowiczów z odpowiednim wyprzedzeniem o odwołaniu zajęć.
4. W przypadku choroby, niedyspozycji lub nieobecności Instruktora Klub zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego prowadzącego zajęcia w zastępstwie bez konieczności wcześniejszego
informowania Klubowiczów, lub odwołania danych zajęć i poinformowanie o tym fakcie Klubowiczów.
5. Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby zajęć w okresie wakacyjnym i świątecznym lub z powodu wszelakich okoliczności, powodujących zmniejszenie ilości osób korzystających z usług
w klubie.
6. Grafik zajęć może ulegać zmianom.
7. Klub nie podlega odpowiedzialności za wszelkie choroby, kontuzje nabyte przez uczestnictwo w zajęciach, pogorszenie samopoczucia lub zwiększone ryzyko zakażenia, zachorowania itp.
Klub podkreśla, że udział w zajęciach jest dobrowolny, a Klubowicz świadomy zagrożeń obowiązujących w trakcie uczestnictwa w zajęciach, w tym sytuacji wyjątkowych, takich jak skutki
epidemii, ataki terrorystyczne, ataki biologiczne, kataklizmy, itp.
Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu. Klub CrossFit HellWood Gliwice nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do Regulaminu. Jego naruszenie
upoważnia Klub do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe wejścia/okres trwania umowy. Wejście na teren Klubu i korzystanie z zajęć jest
jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Nie jest wymagane jego podpisanie. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

Wróć do listy
Pobierz aplikację mobilną